برای نخستین بار در مشهد مقدس

کارگاه تخصصی تقویت اعتماد به نفس،

رهایی از اضطراب و کمرویی

فن بیان و اصول سخنرانی و کنفرانس موفق زبان بدن، اسرار جذابیت و..

1qxcv